Ojima Roku Chome Danchi Jichikai

Let's become member of Residentsf Association

It's your Jichikai! Request you all to register and join the Jichikai.

Ojima Roku Chome Danchi Jichikai

Danchi Jichikai acts as a representative of the danchi residents in association with Koto-Ku ward and UR housing association. Itfs aim to make friendly living, help each other and conduct various public activities.
Jichikai takes yearly fee of 3000 yeni250 yen per monthjas a financial support.
¦ Jichikai has following special features:
ŸAt the time of Disaster, Jichikai distributes the relief materials stored by Jichikai and received from government.
ŸIn Sunday open market of Danchi, one can get cash back of 4% by showing the Jichikai card on purchase of 500 yen and above at any shop.
ŸJichikai distributes some kinds of goods received by waste recycle agency.
ŸJichikai has kept 5 car parking space for danchi Jichikai membersiat nominal parking ratej.
ŸJichikai rents wheel chairiat nominal ratejand goods carry cart, copy machines, printingiat actual ratej.
ŸIn winter season, special rate of Kerosene oil by Jichikai members can be availed.
ŸDoor netting, at special price due to common bulk ordering by Jichikai.
ŸCelebration money for students entering to Primary school, Junior high school and students reaching to Adult age. People attaining age of 70 years are also given money as respect of aged people.
ŸJichikai members can participate in Jichikai organized events such as Danchi Matsuri, Flea-Market, Disaster Drill, Mochi rice making, Christmas Day celebration.
¦Jichikai hopes for the understanding and cooperation from all residents of this Danchi.
iPlease refer Jichikai web siteshttp://www.6|dan.comtfor more detailsj

TELF03 3636 6470
FAXF03 3636 6479
EmailFrokudan@road.ocn.ne.jp

returns@@homepage