Ojima Roku Chome Danchi Jichikai

Let's become member of Residentsf Association

Let's become member of Residents' Association
Your cooperation is appreciated for effective functioning
of Residents'Association [JICHIKAI]

Ojima Roku Chome Danchi Jichikai

@Ojima Roku Chome Danchi JICHIKAI is recognized by Koto City Government as the organization which represents the resident of Ojima Roku Chome Danchi and for supporting the welfare of residents. The objective of JICHIKAI is to understand the mutual needs of the residents and promote harmony by conducting various events in a year. In addition, the Association holds regular meetings with UR to improve the environment of the Danchi. The meetings are also conducted with City Government as and when required. As a result of these meetings, all the residents of this Danchi realized several benefits such as Renovation of Buildings, Installation of Sign Boards etc. The financial source of funding to conduct these activities is managed by collecting the annual membership fee from all members. To know more details the functions of ResidentsfAssociation, Please look at the home page www.6-dan.com.

@The fee for becoming member of JICHIKAI is \250 per month which amounts \3000 per year. The annual membership fee can either be paid once in a year as of \3000 or in three installments (\1000 per four months). We are taking all the efforts to encourage all the residents in this Danchi to pay the membership fee and enroll as members. After paying the membership fee and enrollment, the members will be given a membership card. The members of JICHIKAI are entitled to avail the following benefits

ŸWhen the children of the members join primary school or junior high school or reach 20 years old, they will be entitled to receive Gift Money.
ŸMembers or Family of Members who are older than 65 years will be entitled to receive various benefits applicable for senior citizens.
ŸWith advance booking, members can avail the visitor's car parking facility in the danchi at a cheaper rate for their guests.
ŸAt the end of the accounting period the members will get some gifts worth of \2000 to \5000 using the fund generated due to recycling of waste.
ŸThe members can avail 4% cash back if the purchase volume is more than \500 in any single shop in the Sunday open market held in the ground near Matsuzakaya store. [Thus if the purchase volume is \1000 per week, then members would be getting a cash back of \40 per week accumulated to \1800 per year considering 45 Sundays per year]
ŸIn some shops inside the Danchi, you will be entitled for additional discounts by showing your membership card.
ŸDuring the winter season, the members can purchase Kerosene oil (used for heaters) at discounted price.
ŸIn case of major natural calamities like earth quake, only the members of association will be able to receive life line aid such as Food, Medicines and Water which are stocked in Ojima 6 Chome Danchi. During the distribution of life line aid from Government, the priority will be given to members.
ŸThe members can use the machineries such as Automated Wheel Chairs, Rear Car, Shopping Carts etc owned by Association. For use of some machinery a reasonable fee will be charged. In addition, the copy machine, printers in Association office can be used by members by paying actual cost.
ŸThe members are also entitled to participate in the camps /tours organized by association. [Example:- One day trip tour, Christmas party for children, New year party etc]
ŸAssociation Members are entitled to participate in the election of executive committee.
ŸThe members are also entitled to participate in the meetings and express their opinions /views.

Hence we request your cooperation and enroll as member of the JICHIKAI to improve the effectiveness.

Please do not hesitate to get in touch with us [Meeting room in Block-3 1st floor] if you have any questions and following are our contact information.

TELF03 3636 6470
FAXF03 3636 6479
EmailFrokudan@road.ocn.ne.jp

returns@@homepage